© 2015 “ ЕРИДОН-БОЯДЖИЕВ С-ИЕ “ СД ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ     Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) е набор от закони, който беше създаден за защити личните данни на гражданите на Европейския съюз (ЕС).     В качеството си на администратор на лични данни СД“ЕРИДОН-БОЯДЖИЕВ С-ИЕ“ има за цел да ви уведоми какво да очаквате когато обработва Вашите лични данни. За контакт със СД“ЕРИДОН-БОЯДЖИЕВ С-ИЕ“ п.к.4003   гр.Пловдив  офис 3  ул.“Самара“№7 ет.7 електронна поща : office@eridon-bg.com интернет страница: www.eridon-bg.com    Целите на обработване относно данните които събира, съхранява, коригира, и унищожава дружеството са седните : Сключване и изпълнение на договор  - включително допълнителни споразумения към тях; Защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на подписаните договори и/или допълнително споразумения; Счетоводна отчетност и данъчни цели; Архивиране и вътрешнофирмени нужди; Предоставените лични данни се обработват от упълномощено лице като се съхраняват на хартиен и/или на електронен носител. Сроковете, в които се съхраняват личните данни са съобразени с българското законодателство и са  различни в зависимост от целите, за които се събират те. Лицата натоварени с обработката на личните данни могат да ги предоставят на следните лица: Служители на Дружеството На компетентните държавни и общински органи при поискване от тяхна страна, Външни лица за дружеството :банки,адвокат, нотариус, утвърдени куриерски фирми, на лица отговарящи за техническата и софтуерна поддръжка на техника (IT специалисти). Комисията за защита на лчините данни. Други лица определени със закон или подзаконови актове. Съгласно чл. 13, ал. 2, букви б), в), г) от Рег. (ЕС) 2016/679, е възможно да се свържете с администратора на данни, за да упражните следните права по отношение на обработката на лични данни: право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване обработването на  личните данни, право на пренос на данни, право на възражение, право на жалба до компетентен орган